SNUF vitaal

De trap naar een gezond leven

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent:  mevrouw L. Aarts, handelende als zelfstandig gevestigd vitaliteitscoach / stresscounselor /  gewichtsconsulent.

Cliënt: diegene aan wie door de vitaliteitscoach / stresscounselor /  gewichtsconsulent advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

Artikel 2. Algemeen

De vitaliteitscoach / stresscounselor /  gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de vitaliteitscoach / stresscounselor /  gewichtsconsulent of cliënt op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis

De vitaliteitscoach / stresscounselor /  gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de vitaliteitscoach / stresscounselor /  gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

Artikel 4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de vitaliteitscoach / stresscounselor /  gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de vitaliteitscoach / stresscounselor /  gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de vitaliteitscoach / stresscounselor /  gewichtsconsulent  gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op een of meer erkende feestdagen, wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatst voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5. Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulente de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulente is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulente zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Consulten in pakketten dienen vooruit betaald te worden en hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar na datum aankoop.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

De vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en "know how", zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling, voor losse consulten door de cliënt aan de vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent, contant te geschieden aan het einde van het consult. De cliënt krijgt, indien gewenst, een verzamelfactuur van de betalingen. Pakketten, samengesteld door de vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent, dienen vooraf betaald te worden. Ingeval van overeengekomen betaling achteraf dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.

Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 10,- administratiekosten. Indien, de nota na 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede wordt verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog filet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.


 Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het advies van de vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent. Cliënt geeft zelf door aan de huisarts/specialist dat hij/zij een coaching traject volgt bij vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent.

Artikel 10. Vergoeding zorgverzekeraars

De vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent is ten nimmer aansprakelijk voor de eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar. Cliënt is hier zelf verantwoordelijk voor. Cliënt wordt aangeraden voor het coaching traject in te gaan hier na vraag over te doen bij zijn eigen zorgverzekeraar.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de vitaliteitscoach / stresscounselor / gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.